Alkukartoitus

Ota yhteyttä

Ennen varsinaista tuotannolliseen käyttöön tähtäävää toteutusprojektia toteutetaan tyypillisesti alkukartoitus hankkeen hyötyjen varmistamiseksi. Alkukartoituksessa analysoidaan asiakkaan energiatoiminnan nykytilanne historiadataan pohjautuen ja selvitetään nykyiset toimintamallit sekä laitteiden ja järjestelmien suorituskyky ja pullonkaulat. Näiden perusteella toteutetaan alustava energiajärjestelmän matemaattinen mallinnus (Digital Twin). Mallilla simuloidaan palveluhankkeen vaikutukset energiantuotantoon sekä lasketaan sen pohjalta kustannussäästöpotentiaali.

 

Alkukartoituksella molemmat osapuolet varmistuvat teknisestä toteutettavuudesta ja kustannussäästöpotentiaalista

Ensensen toteuttamia tuotannolliseen käyttöön tähtääviä palveluja (energiajärjestelmän optimointi ja polttoaineoptimointi) edeltää usein alkukartoitus, jossa Ensense analysoi asiakkaan energiajärjestelmän sekä selvittää edellytykset ja vaatimukset näiden tuotannollisten palvelujen toteutukselle. Alkukartoitus on oiva tapa varmistaa asiakkaan energiajärjestelmän edellytykset ja haarukoida tarkemmin saavutettavissa olevia kustannussäästöjä ennen tuotannollisen projektin käynnistämistä. Alkukartoituksen tärkein tavoite on vakuuttaa molemmat osapuolet saavutettavasta kustannussäästöpotentiaalista. Konkreettisia hyötyjä asiakkaalle on monenlaisia:

  • varmistetaan, että mittaus- ja muut lähtötiedot ovat riittävät tuotannollisen palvelun toteuttamiselle
  • toteutetaan tekninen nykytilanneanalyysi, jossa arvioidaan energiajärjestelmän eri osa-alueiden (polttoaineet, energiantuotanto ja -hankinta, lämmön jakelu sekä energia-asiakkaat) toimintaa, erityispiirteitä, tehokkuutta ja rajoittavia tekijöitä. Tuodaan esiin toimenpide-ehdotuksia nykytoiminnan parantamiseksi
  • selvitetään muutostarpeet IT- ja automaatioinfrastruktuurissa tuotannollisen palvelun toteuttamiseksi sekä esitetään niiden pohjalta suositeltava toteutuskonsepti
  • arvioidaan tuotannollisen palvelun kokonaiskustannukset ja tarkennettu euromääräinen arvio potentiaalisesta vuosittaisesta kustannussäästöstä

Alkukartoituksen aikana asiakas saa lisäksi hyvän käsityksen siitä, millainen kehityskumppani Ensense on asiakkaalle pidempiaikaisessa kumppanuuteen tähtäävässä yhteistyössä. Asiakas saa myös varmistuksen siitä, että Ensense on selvittänyt ja ymmärtänyt energiajärjestelmän kriittiset tekniset yksityiskohdat ja huomioinut rajoitteiden vaikutukset säästöpotentiaaliin.

Lähdettiin yhteistyöhön Ensensen kanssa alkukartoituksella. Kerättiin lähtödataa lämpöasiakkaista ja laitoksista. Määritettiin yhdessä mallinnuksen reunaehdot, joiden pohjalta Ensense teki laskelman kustannussäästöpotentiaalista, joka olikin lähellä Ensensen etukäteisarviota. Kaukolämmön menolämpötilan pudotusta tavoiteltiin jopa 6 °C:lla, vaikka verkon lataaminen kaasun käytön vähentämiseksi selkeästi myös nosti verkon keskimääräistä menolämpötilatasoa.

Savukaasupesurihanke oli meillä vasta alkutekijöissään, mutta saatiin mallinnettua pesuri osaksi kokonaisuutta. Siinä vaiheessa ymmärrettiin jo pesurinkin kannalta, mitä hyötyä olisi, jos verkon paluulämpötilaa saataisiin optimoinnilla laskettua. Alkukartoituksen jälkeen jatkettiin projektivaiheeseen.

Jani Riuttaluoto

Suunnittelupäällikkö, Keravan Energia Oy

Asiakas toimittaa lähtötiedot, Ensense arvioi palvelun vaikutukset ja tekee loppuraportin

Alkukartoituksessa asiakas toimittaa Ensenselle tyypillisesti 1-2 vuoden ajalta energiajärjestelmänsä historiadataa. Ensense validoi datan ja analysoi sen avulla järjestelmän nykytilanteen ja tunnistaa suurimmat potentiaaliset energiatehokkuuden ja kustannussäästöjen parantamisen osa-alueet.

Ensensen toteuttaa kohteena olevasta energiajärjestelmästä tai sen osasta matemaattisen mallinnuksen (Digital Twin) nykytilanneanalyysissä selvitetyt tekniset rajoitteet tarkasti huomioiden. Sen avulla simuloidaan vaikutukset järjestelmän energia- ja kustannustehokkuuteen. Järjestelmämallinnus sisältää järjestelmäkomponenttien ja energia-asiakkaiden viive- ja suorituskykymallinnukset, tekniset rajoitteet ja riippuvuussuhteet.

Lopputulemana on loppuraportti, jossa on esitetty nykytilanneanalyysin johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset sekä arvio, millaiset ja minkä suuruiset kustannussäästöt ja muut hyödyt tuotannollisella palvelulla on saavutettavissa. Jos nähdään, että riittävän suuret hyödyt ovat saavutettavissa, tällöin yhteistyö jatkuu tuotannolliseen käyttöön tähtäävän projektivaiheen toteuttamisella.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Alkukartoituksia toteutetaan myös osana tuotannollista palvelua

Alkukartoitus voidaan tehdä myös osana tuotannollisia palveluita, mikäli sekä asiakkaalla että Ensensellä on näkemys, että palvelu on teknisesti toteutettavissa halutulla laajuudella ja että kustannussäästöpotentiaali on riittävä. Ensense tuottaa tuotannollista palvelua jo yli kymmeneen energiajärjestelmään, mikä auttaa arvioimaan säästöpotentiaalin suuruusluokkaa, vaikka varsinaista alkukartoitusta ei tehtäisikään. Kun alkukartoitus tehdään osana tuotannollista palvelua, voidaan palvelun tuotannollinen toiminta aloittaa aiemmin.

Usein alkukartoitus kuitenkin lisää molempien osapuolten valmiuksia siirtyä tuotannolliseen palveluun. Alkukartoitus – joko erillisenä tai tuotannolliseen palveluun yhdistettynä – on joka tapauksessa äärimmäisen tärkeä ja kiinteä osa kokonaisuutta, jonka toteuttaminen laadukkaasti varmistaa tuotannollisten palvelujen tavoitellut vaikutukset sekä tuotannolliseen käyttöön tähtäävän projektin sujuvan läpiviennin.

Tilaa Ensensen uutiskirje

Jaamme 4 kertaa vuodessa arvokasta tietoa uusimmista energia-alan innovaatioista ja datan jalostamisen mahdollisuuksista.

Tilaa