Yhteistyötarinat

Yhteistyötarina – Nurmijärven Sähkö

Systeemitason optimointia polttoainehankinnasta kaukolämmön loppukäyttäjiin

Ensensen uusimpia kehityshankkeita on Nurmijärven Sähkön kanssa yhteistyössä kehitetty polttoaine­analytiikkapalvelu energiantuotantoon. Pilottivaihe suoritettiin onnistuneesti v. 2022, ja palvelu otetaan tuotannolliseen käyttöön kevään 2023 aikana.

Nurmijärven Sähkön Kirkonkylän kaukolämpöverkon ohjauksessa alettiin jo vuoden 2020 lopulla hyödyntää Ensensen toteuttamaa kaukolämpöverkon ja -tuotannon ohjaavaa optimointipalvelua. Tästä ja pilottivaiheesta saatujen hyvien kokemusten perusteella Nurmijärven Sähkö oli valmis laajentamaan yhteistyötä koskemaan myös tuotannollista ratkaisua polttoaineanalytiikasta, myös Rajamäellä ja Klaukkalassa.

Päätös laajennuksista yhteistyön kokemusten pohjalta

Nurmijärven Sähköllä on ollut Kirkonkylän kaukolämpöjärjestelmässä käytössä Ensensen tuotannonsuunnittelu- ja optimointipalvelu noin 2.5 vuotta. Suoria kustannushyötyjä on saavutettu mm. öljyn käytön vähentämisessä ja verkoston lämpöhäviöissä. Toiminnan läpinäkyvyys palveluun kuuluvan raportoinnin avulla on myös parantunut merkittävästi.

Laajennukset tuotannon optimointi- ja polttoaineanalytiikkapalveluissa otetaan käyttöön kevään/kesän 2023 aikana Nurmijärven Sähkön omistamissa Klaukkalan, Rajamäen ja Kirkonkylän kaukolämpöjärjestelmissä. Polttoaineanalytiikkaosioon sisältyy polttoainehankinnan automatisoitu laadunseuranta, optimoitu polttoainesyötön ohjaus sekä ympäristö- ja viranomaisraportointien digitalisointi.

Polttoaineanalytiikka ja -ohjaus sekä järjestelmätason optimointi tukevat vahvasti toisiaan ja luovat yhdessä kokonaisuuden, joka huomioi koko energiaketjun polttoainehankinnasta lämmönjakeluun asti. Laajennus polttoaineanalytiikan soveltamiseen Nurmijärven Sähköllä on jatkumoa jo useamman vuoden jatkuneesta sujuvasta ja avoimesta yhteistyöstä.

Pekka Roivainen

Lämpöjohtaja, Nurmijärven Sähkö Oy

Järjestelmämallinnus mahdollistaa optimoidut polttoainevalinnat

Palveluun kuuluvaa polttoainekäytön optimointia ja ohjausta sekä toiminnan tehostamista toteutetaan datan, energiaosaamisen ja kumppanuuteen perustuvan palvelumallin avulla. Palveluun kuuluu projektin toteutus ja palvelun ylläpito.

Palvelussa polttoainejärjestelmäkokonaisuus mallinnetaan digitaalisesti käsittäen prosessin ja laitteet polttoainevaa’alta kattilan polttoainesyöttöön asti laitteiden tekniset rajoitteet huomioiden. Mallinnuksen avulla ja reaaliaikaista dataa hyödyntämällä tuotetaan optimaaliset kattilakohtaiset polttoaineseostiedot joka hetki. Tällöin pystytään maksimoimaan joka hetki edullisimpien polttoaineiden käyttö niiden saatavuuden rajoissa.

– Polttoaineiden käytön optimointi on entistä vaativampaa polttoaineiden ja niiden laatujen monipuolistuessa. Aikaisempi malli on ollut, että polttoaineseos on määritelty kokemuksen ja hetkellishavaintojen perusteella. Polttoaineen ohjausta ja seosta on muutettu manuaalisesti, ja usein vasta ongelmien ilmaantuessa. Nyt meillä on tämän kokonaisuuden hallitsemiseen ja optimointiin työkalu, Roivainen kertoo.

Polttoaineanalytiikasta apua polttoainelaadun seurantaan ja polttoaineoptimointiin

Polttoaineanalytiikka tuo Nurmijärven Sähkölle merkittäviä suoria ja epäsuoria liiketoiminnallisia hyötyjä. Suorat hyödyt tulevat siitä, että minimoidaan polttoainekustannukset kattilaan syötettävän polttoainelaadun ja -määrän kannalta. Tuotettujen polttoaineiden kosteusennusteiden avulla arvioidaan kosteusmäärityksen (käsinäytteenotto ja uunitus) onnistumista. Epäsuoria hyötyjä kertyy esimerkiksi prosessien automatisoinnin ja digitalisoinnin tuomasta läpinäkyvyydestä polttoainehankintaan ja -käyttöön.

– Mitä enemmän on eri polttoaineita, sitä enemmän dataa hyödyntävä analytiikka auttaa verrattuna ihmisen tekemiin valintoihin. Sen jälkeen on parhaat mahdollisuudet optimoida, mitä polttoainetta missäkin tilanteessa kannattaa käyttää, Roivainen kiteyttää.

Lisätiedot

Jari Kymäläinen

Liiketoimintajohtaja

Joel Turunen

Teknologiavastaava

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Ensense Oy:lle valtionavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla. Tukea on myönnetty hankkeelle ”Polttoainetiedon hyödyntäminen energiantuotannon operoinnissa”. Tavoitteena yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.