Yhteistyötarinat

Kehitysyhteistyö — Keravan Energia

Keravan Energian kehityshankkeet saavat tukea Ensensen tekoälypohjaisesta palvelusta — Seuraavana askeleena sähkön reservimarkkinaan osallistuminen

Keravalla kauko- ja prosessilämpöä sekä sähköä tuottava Keravan Energia on hyödyntänyt tekoälyä lämmöntuotannon ja –jakelun optimoinnissa jo vuodesta 2020. Neljä yhteistyövuotta Ensensen kanssa on poikinut niin uusia kehityshankkeita kuin tuloksiakin.

Yhteistyöllä on jo saavutettu esimerkiksi 20 prosenttiyksikköä tarkempi sähköntuotannon ennuste, ja maakaasun käyttöä on saatu leikattua vuositasolla 12 prosenttia. Seuraavaksi Keravan Energia haluaa pureutua sähkön reservimarkkinan mahdollisuuksiin.

Kustannussäästöt ja kaukolämpöjärjestelmän optimointi lähtötavoitteina vuonna 2020

Keravan Energian ja Ensensen kumppanuusyhteistyön alkaessa pääpaino oli optimoida ja ohjata kaukolämpöjärjestelmää tehokkaasti, huolimatta useamman tuotantoyksikön kattavan energiajärjestelmän monimutkaisuudesta. Näin haluttiin saavuttaa niin pienemmät hiilidioksidipäästöt, kuin ennen kaikkea kustannussäästöjä.

Samalla haluttiin automatisoida kaukolämpöverkon hyödyntäminen lämpövarastona ja vastata näin esimerkiksi kylmien arkiaamujen kulutuspiikkeihin ilman maakaasun käyttöä.

Yhteistyö on vähentänyt maakaasun käyttöä lämmöntuotannossa 12 prosenttia

Neljän vuoden aikana Keravan Energia on vähentänyt maakaasun käyttöä keskimäärin 1400MWh vuodessa, tehden samalla merkittäviä kustannussäästöjä energiantuotannossa.

Myös kustannussäästöt ovat syntyneet ennen kaikkea vähentyneestä maakaasun käytöstä. Maakaasun käytön vähentymiseen on vaikuttanut myös optimoidun verkon lämpöhäviön pieneneminen.

Kustannustehokkuutta on tuonut myös hukkalämpöä hyödyntävän savukaasupesurin optimointi systemaattisesti huomioiden esimerkiksi sähkön hinnan

Mallinnuksella tukea uusiin hankkeisiin

Erinomaisiin tuloksiin pääsy on seurausta Keravan Energian jatkuvasta työstä kaukolämpötoiminnan ja sähköntuotannon kehittämiseksi. Ensensen optimointipalvelu on ennen kaikkea tarjonnut kehitykselle tuen, jonka avulla myös tulevia hankkeita voidaan mallintaa tehokkaasti.

Optimointipalvelussa käytettävää optimointimallia on hyödynnetty esimerkiksi niin kaukolämpöakkuhankkeessa kuin uuden sähkökattilan suunnittelussa.

“Ensense teki selvityksen meidän energiajärjestelmällemme sopivan akun koosta ja sijoittelusta kaukolämpöverkossa. Koin sen hyvin merkittävänä hankkeen suunnittelun ja toteutuksen kannalta”, toteaa Jani Riuttaluoto, Keravan Energian suunnittelupäällikkö.

Tuleva sähkökattila on jo nyt viety osaksi Ensensen mallinnusta Keravan Energian energiajärjestelmästä. Näin uusi sähkökattila saadaan otettua heti mukaan osaksi optimointia, kun se käynnistetään.

“Ensense teki selvityksen meidän energiajärjestelmällemme sopivan akun koosta ja sijoittelusta kaukolämpöverkossa. Koin sen hyvin merkittävänä hankkeen suunnittelun ja toteutuksen kannalta”

Jani Riuttaluoto

Keravan Energian suunnittelupäällikkö

Keravan Energia ja Ensense kehittävät energiajärjestelmän tehokkuutta yhdessä

Kaukolämpöakku- ja sähkökattilahankkeet ovat hyviä esimerkkejä siitä, että Keravan Energian ja Ensensen yhteistyö on saanut uusia ulottuvuuksia sitä mukaa, kun energiayhtiössä on tartuttu uusiin hankkeisiin.

Ensense on tukenut yhteistyökumppaninsa kehitystyötä datapohjaisilla mallinnuksilla sekä tuonut uudet hankkeet osaksi optimointipalvelua. Myös jo kumppanuuden aloitushetkellä tiedossa olleet kehityshankkeet ovat tuottaneet positiivisia tuloksia.

Sähköntuotantoennusteen tasevirhe pienentynyt 20 prosenttiyksikköä

Yhteistyöhön alusta alkaen kuulunut Keravan Energian sähköntuotantoennusteen tuottaminen Ensensen palvelun avulla tekoälyyn ja dataan perustuen on tuonut ennusteeseen tarkkuutta ja reaaliaikaisuutta.

Nykyään sähköntuotantoennuste siirtyy automaattisesti tasevastaavan järjestelmään. Näin manuaalisen työn määrä ja virhemahdollisuus on vähentynyt. Lisäksi Ensensen optimointi minimoi tasevirheitä automaattisesti kaukolämpöverkon joustojen avulla.

“Automatisoinnin jälkeen kevään 2024 aikana tasevirhe sähkön tuotantoennusteessa on vähentynyt jopa 20 prosenttiyksikköä ja tasevirhekustannukset ovat pienentyneet jopa 89 prosenttia.”

Jani Riuttaluoto

Keravan Energian suunnittelupäällikkö

Palvelun hyödyt näyttäytyvät toimitusvarmuutena kaukolämpöasiakkaille

Kaiken kaikkiaan Ensensen palvelujen ja siihen tehtyjen laajennusten hyödyntäminen osana Keravan Energian lämmön ja sähkön tuotantoa on tuonut toimintaan yhä enemmän ammattimaisuutta ja systemaattisuutta.

Myös kokeneet operaattorit ovat todenneet uusien, tekoälypohjaisten sovellusten helpottavan heidän arkipäiväistä työtään.

“Kun optimoinnin tuottamaan ennusteeseen sekä menolämpötilan säätöön voidaan valvomossa luottaa, jää operaattoreille enemmän aikaa muihin tehtäviin”, Jani Riuttaluoto tiivistää.

Seuraavaksi Riuttaluoto haluaa laajentaa Ensensen optimointipalvelua Sipoon alueelle. Edellytykset tähän on jo olemassa. Näin saadaan laajennettua tekoälyyn perustuvan palvelun hyödyt koko Keravan Energian kaukolämmön toiminta-alueelle sekä lisättyä myös kustannussäästöjä.

 

Ensense tukee Keravan Energian sähkömarkkinahanketta

Ensensen optimointipalvelun laajentaminen ei kuitenkaan ole ainoa kehitysaskel, joka Keravan Energialla siintää edessä. Uuden sähkökattilan tuoman joustopotentiaalin myötä yhtiö tähtää tulevaisuudessa myös osallistuvansa säätösähkömarkkinoille.

Myös tähän hankkeeseen Keravalla hyödynnetään Ensensen tarjoamaa osaamista ja tukea. Kulutus- ja tuotantoennusteiden tarkkuus on tässä avainroolissa; esimerkiksi nykyisin Ensensen tuottaman Sinebrychoffin lämmönkulutusennusteen merkitys kasvaa sähkömarkkinaan osallistumisen myötä.

“Luotamme Ensensen osaamiseen ja tukeen tähdätessämme sähkömarkkinoille. Haluamme tulevaisuudessa toimia osana sähkön kapasiteettimarkkinaa, ja Ensensen malli tarjoaa siihen parhaat mahdolliset edellytykset”

Jani Riuttaluoto

Keravan Energian suunnittelupäällikkö

Keravan Energian ja Ensensen yhteisiä kehityshankkeita:

– Jatkuva lämmön- ja sähköntuotannon optimointi Ensensen tekoälyyn pohjautuvan palvelun avulla jo vuodesta 2021.

– Sinebrychoffin tuotantoennusteen pohjalta prosessilämmön kulutusennusteen tuottaminen.

– Hukkalämpöä hyödyntävän savukaasupesurin tehostaminen Ensensen mallinnuksen pohjalta.

– Maakaasun käytön ja tarpeen mallintaminen maakaasun hankinnan optimointia varten.

– Kaukolämpöakun koon ja sijoittelun mallintaminen.

– Tulevan sähkökattilan optimointi osana lämmön- ja sähköntuotannon optimointia sekä tulevaisuudessa säätösähkömarkkinaan osallistuminen Ensensen tuottaman sähkön tuotanto- ja kulutusennusteen avulla.

Näin tekoälypohjaisen palvelun hyödyntäminen Keravalla alkoi – Lue lisää kumppanuusyhteistyön ensiaskelista.

Lisätiedot:

Joel Turunen

Teknologiavastaava